Zmeny v misáli

Slovenské vydanie Rímskeho misála sa zmení, nové vydanie bude mať presnejší preklad latinského originálu a doplnia sa niektoré texty. Zmeny sa však budú týkať hlavne textov, ktoré prednáša kňaz. Zmena pre ľud je iba jedna.

Zmena pre ľud

Zvolanie pri príprave obetných darov po modlitbách kňaza

Pôvodné: „Zvelebený Boh naveky“

Nové: „Požehnaný Boh naveky

Zmeny pre kňazov

Pri príprave obedných darov

Pôvodné: „Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb (toto víno). Obetujeme ho tebe ako plod zeme (plod viniča) a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života (duchovným nápojom).“

Nové: „Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb (toto víno). Obetujeme ti ho ako plod zeme (plod viniča) a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života (duchovným nápojom).“


Výzva po príprave

Pôvodné: „Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu.“

Nové: „Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.“


Pri premenení chleba

Pôvodné: „Vezmite a jedzte z neho všetci: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“

Nové: „Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“

Pri premenení vína

Pôvodné: „Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.“

Nové: „Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.“


Pôvodné: „Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme“

Nové: „Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme.“


Pri eucharistickej modlibe

Pôvodné: „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Ducom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.“

Nové: „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.“


Obrad prijímania

Pôvodné: „Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám prijímajúcim osožia pre život večný.“

Nové: „Toto zmiešanie Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista nech nám prijímajúcim osoží pre večný život.“


Na konci sv. omše

Pôvodné: „Iďte v mene Božom.“

Nové: „Choďte v mene Božom.“ alebo „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.“ alebo „Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.“ alebo „Choďte v pokoji.“


Zdroje:
www.kbs.sk
www.katolickenoviny.sk
www.postoj.sk