Kronika udalostí a plány do budúcna…

2024

Pripravované udalosti v našej farnosti 2024
➔ Mariánska púť pri Dube – sobota 11. máj 2024
➔ Hodová slávnosť sv. Petra a Pavla – 30. jún 2024
➔ Vysluhovanie sviatosti birmovania v Janíkovciach – nedeľa 29. septembra 2024. Vysluhovateľ Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup

2023

K 31. decembru 2023 mala naša mestská časť NITRA – JANÍKOVCE 2 183 obyvateľov (údaj je z evidencie obyvateľov Mestského úradu v Nitre).

29. november
Prvé naaranžovanie „nového“ adventného venca do areálu nášho kostola v Janíkovciach. Iniciovali, zafinancovali a svojpomocne urobili členovia miestnej JEDNOTY DÔCHODCOV.

25. november
Stretnutie mládeže nitrianskej diecézy v budove gymnázia sv. Cyrila a Metoda za účasti niektorých našich birmovancov. Pri sv. omši o 11:30 v kláštornom kostole boli prítomní i obidvaja naši o. biskupi.

20. októbrer
V priebehu pár dní podarilo jednej firme urobiť plot medzi farským pozemkom a pozemkom susedov Bencových. Staré pletivo sa odstránilo približne pred 4 rokmi, neskôr aj ťažké betónové stĺpy…

septembrer
Po 5. rokoch sme oficiálne začali prípravu birmovancov. Niektorí z mladých sa prihlásili už na Jar tohto roka a začali si znova vykonávať pobožnosť 9. prvých piatkov. Momentálne ich celkový počet je 24 (12 z Janíkoviec a 12 z Čechyniec).

JÚL – AUGUST
OBNOVA zákristie vo farskom kostole v Janíkovciach
Obnova prebiehala na etapy. Ešte minulý rok sa povynášali staré, už nevhodné liturgické veci a hlavne staré skrine. Niektoré z nich sme oddelili do archívu. Možno raz vznikne pamätná miestnosť, kde sa vystavia pre ďalšie generácie. Jedna zo starých skríň bola zozadu v starom oltári. Tam sa otvoril priestor pod „starým“ oltárom, aj zaujímavý štítok na vrchnej časti vo vnútri oltára. Pred murárskymi prácami Dominik Cabadaj vysekal drážky pre elektrické vedenie, svetlo a poistku pri kotly. Naši farníci (murári), p. Hajaš a p. Ligač veľmi ochotne a spoľahlivo urobili potrebné práce s vodovodom, nové omietky i maľovku…
Po spoločnom plánovaní robil nový nábytok na mieru do zákristie stolár – p. Daňo. Ten urobil aj jeho montáž. Do skríň a šuplíkov sa umiestnili základné liturgické veci (ornáty a bielizeň), praktické predmety a postupne aj nové doplnky (nástenka pre miništrantov, nové umiestnenie procesiového kríža, nástenných hodín, obrazov, v skladových priestoroch rozloženie vecí na upratovanie, boxy na oltárne plachty a iné …)

V týždni od nedele 24. Septembra do nedele 1. Októbra boli v našej farnosti tzv. „farské misie“ – bratov verbistov z Nitry – Kalvárie. Hlavným nadpisom bol výrok Pána Ježiša: „… aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17, 23). Viedli ich p. Pavol Baláž SVD a p. Peter Vagaš SVD. Neprespávali na fare, ale dochádzali z Kalvárie. Do Čechyniec okrem ich dvoch prichádzal slúžiť v maďarskom jazyku don Ján Čapla – salezián z Bratislavy (Miletičovej).
V Čechynciach nebol celý program misií, iba vybraté časti zamerané na ODPUSTENIE a EUCHARISTIU.
VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa otvorili DUCHU SV. a zapojili sa do ich duchovného prežívania, ako aj praktických služieb pomoci misionárom.

2022

UPRATOVANIE KOSTOLA
Postupne realizujeme aj obnovu skupín upratovania nášho kostola. Každá skupina bude mať svojho zodpovedného; musíme zistiť reálny počet členov jednotlivých skupín a budeme hľadať pre malé skupiny nových členov, resp. oslovíme nových prisťahovaných do Janíkoviec a ponúkneme im konkrétnu službu pre našu farnosť…

OČAKÁVAME:

PLÁNY: Začali sme robiť prvé kroky okolo nového osvetlenia do nášho kostola, ako aj riešenia problému vlhkosti (príloha). Zakaždým je potrebná konzultácia z Krajským Pamiatkovým Úradom, ktorý prebieha medi všetkými zúčastnenými stranami (Farský Úrad, Krajský Pamiatkový Úrad a projektant resp. zhotoviteľ)
Cez poisťovňu riešime škodovú udalosť, ktorá sa stala na vchodových dverách pod vežou, keď silný vietor na Bielu sobotu (16. Apríla) vytrhol dvere s mozaikou a rozbil jej jednu časť.

1. júl
Nanesenie sadry na viaceré miesta vrchnej časti lomeného oblúka kostolnej lode, aby sme mohli sledovať, či sa pukliny (viditeľné aj zospodu) rozširujú a či budeme musieť riešiť statiku resp. tiahlá na povale kostola. ĎAKUJEM členovi našej farskej rady – architektovi Rastislavovi Kočajdovi – za realizáciu!

29. jún
Na záver slávnostnej sv. omše titulu nášho farského kostola zasväteného sv. Petrovi a Pavlovi sme sa pomodlili litánie ku všetkým svätým a osobitnou modlitbou sa požehnal reštaurovaný oltárny obraz.

14. jún
PARKOVISKO A ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI FARE – po správoplatnení stavebného povolenia sme začali s výrubom drevín pred budovou fary. ĎAKUJEM p. Turanovi, ktorý ochotne poskytol vysokozdvižnú plošinu a všetko potrebné, aby sa to mohlo zrealizovať!

14. máj
Púť k Panne Márii FATIMSKEJ „PRI DUBE“. Pri 5. výročí založenia tejto našej miestnej farskej púte k Panne Márii Fatimskej sa uskutočnila sv. omša o 16:00 aj za účasti nášho diecézneho o. biskup Mons. Viliama Judáka. Boli prítomní aj iní kňazi, z ktorých p. dekan – farár Nitry – Dolného Mesta Mons. Pavol Zahatlan predniesol homíliu. Z troch miest sa putovalo pešo ku kaplnke pri cyklotrase (od 14:30) – od kostolov z Janíkoviec, z Čechyniec a Golianova. Tento rok nám PÁN BOH DOPRIAL prežiť celú púť za pekného a teplého počasia. Treba určite pripomenúť, že slávnosť ozdobil svojím spevom aj p. primátor z Nových Zámkov, slovenský operný spevák – Otokar Klein. Treba vyjadriť VĎAKU všetkým zúčastneným, ale zvlášť tým, ktorí vložili svoju obetu do prípravy a priebehu slávnosti.
Celkom osobitná VĎAKA patrí nášmu farníkovi, Štefanovi Štefekovi, ktorý – ako povedal p. biskup – je dušou tejto púte, lebo ju založil…

27.-28. apríl
Náš doterajší výpomocný duchovný páter Martin Lonappan Madassery SVD, bude prvý krát v svojej kňazskej službe spravovať farnosť – v Kukučínove. Spolu s ním bude na fare aj jeho starší spolubrat – páter Horňák SVD. Presúva sa teda v rámci našej nitrianskej diecézy do farnosti, ktorú zobrali do správy bratia verbisti.

23. marec
dnes sa dožila mimoriadneho veku 101 rokov (nar. 23. 3. 1921) naša farníčka p. Tanciková rod. Némethová, narodená v Čechynciach.

16. marec
dnes večer (17:30 – 18:30) sa prvý krát otvorili priestory fary ako zberné miesto v rámci zbierky potravín a drogérie pre utečencov z Ukrajiny. V Nitre bude až do odvolania prebiehať „celonitrianska zbierka“, do ktorej môžeme a chceme prispieť aj my.

15. marec
dátum oficiálneho ukončenia reštaurovania oltárneho obrazu sv. Petra a Pavla vo farskom kostole. Reštaurátor Mgr. art. Ján Hromada, ArtD. ešte prinesie dokumentáciu celého reštaurovania (popis + fotky), ktoré v kostole odovzdá p. Danieličovej z Krajského Pamiatkového Úradu.

Od začatia vojnovej agresie Ruska na Ukrajinu – od štvrtka 24.februára 2022 – sa začali aj u nás organizovať členovia našej Farskej Charity a ich príbuzní pre konkrétnu pomoc prvým utečencom. Niektoré podrobnosti o pomoci a spolupráci sú uvedené v kronike našej farskej Charity.

30. január
Aktivita z Nedele Božieho slova bude pokračovať po celý rok. To, čo sme najprv naplánovali sa posunie do celého roka. Zhodli sme sa, že po celý rok bude na tej strane, kde je socha Božského Srdca a kde je stále otvorený Evanjeliár, na stolíku položená skrinka s výrokmi z Matúšovho evanjelia. Ktokoľvek a kedykoľvek si môže prísť zobrať jeden z výrokov ako radostnú zvesť PRE SEBA.

23. január
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA – Magdalénka Bezáková a Mária Čurgalyová so svojimi dcérami pripravili výroky z evanjelia sv. Matúša, aby si ich veriaci po nedeľnej sv. omši mohli zobrať so sebou ako „EVANJELIUM PRE SEBA“. Prvý krát sme aj s takouto aktivitou chceli osláviť túto nedeľu a vniesť osobne a konkrétne EVANJELIUM ako radostnú zvesť do našich životov. Keďže sa táto nedeľa každý rok opakuje, zhodli sme sa, že budeme na pokračovanie – počnúc evanjeliami – pripravovať postupne výroky z Novozákonných kníh. Začali sme evanjeliom sv. Matúša…

18. január
V tento deň sa na našej fare uskutočnilo stretnutie výkonného výboru Farskej charity v Janíkovciach s riaditeľom Diecéznej charity Nitra, pánom Jurajom Barátom.
Témou bola vzájomná spolupráca a pomoc. Pán Barát informoval členov charity o možnosti zapojenia sa do jednotlivých projektov, v ktorých už Diecézna charita pracuje.
Poradil nám, ako pracovať v charite a získavať ľudí ochotných pomáhať iným ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú.

14. január
Bez verejného oznámenia, ale na základe vzájomného zdieľania o deťoch sme prišli k tomu, že oficiálne od tohto piatka dáme na sv. omšiach priestor deťom, aby čítali čítania, žalm a prosby pri sv. omši. Ako prvé sa zapájajú deti z rodín Machovej a Hanulovej. TEŠÍME SA!


2021

31. december
K 31. 12. 2021 mala naša mestská časť 2153 obyvateľov. Z toho: 876 mužov, 897 žien, 188 chlapcov a 192 dievčat. Tieto údaje pravidelne na začiatku roka posielame v štatistike na Biskupský úrad. Možno sa raz rozrastie táto mestská časť o ďalších obyvateľov.

21. december
reštaurátor, p. Hromada, priniesol a inštaloval oltárny obraz sv. Petra a Pavla. Aj keď je na prvý pohľad osadený, ešte jeho úplné dosadenie musí byť doladené ako aj jeho úplné reštaurovanie.

13. december
PRENESENIE sochy sv. Júliusa – socha, ktorá bola reštaurovaná a osadená na novom mieste (10. novembra) je len kópiou. Originálna, resp. pôvodná socha, ktorá je majetkom mesta, bola doteraz umiestnená na prízemí mestského úradu. Možno sme o jej prítomnosti tam ani nevedeli. Môžete si teraz pozornejšie všimnúť, že tam kamenné sochy stoja. S mestom sme podpísali zmluvu o výpožičke sochy (+ príloha). Ako je v zmluve uvedené, socha musí byť umiestnená výhradne v interiéri farského kostola sv. Petra a Pavla. Umiestnili sme ju – pri pohľade na oltár – do priestoru pravej kaplnky pod obraz Panny Márie.

17. november
demontovanie výstražnej lampy na veži kostola. Mala slúžiť ako ochrana pred nárazom do veže, zvlášť pri nočnom lietaní. Keďže dlhodobo nefunguje a dávno už veža nie je najvyšším bodom pri nalietavaní na letisko, tak ani AERO klub nebol proti. Navyše – nielen z estetického pohľadu – lampa strhávala pozornosť skôr na seba a kríž na veži bol menej dominantný. Preto sa teraz viac dostal do popredia on.

10. november
NOVÉ OSADENIE reštaurovanej SOCHY sv. JÚLIUSA pri vchádzaní do našej mestskej časti (v smere od mesta po ľavej strane pri cyklotrase).

5. október
Pri opätovnom stretnutí aspoň niektorých podporovateľov (zakladateľov) farskej charity v našej farnosti, sme zvolili do jej vedenia: ako predsedu Ing. Petra Macha, ako tajomníčku Mgr. Natáliu Kollárovú a ako pokladníka Mgr. Alenu Doršicovú. Sme radi, že oslovení a zvolení túto službu prijali. My ostatní im v tom budeme plne nápomocní vo vedomí, že každému z nás dal PÁN BOH duchovný i ľudský „potenciál“ pre jej rozbeh a napĺňanie motta: „blízko pri človeku“ (v erbe SKCH)

29. september
prvé stretnutie všetkých, ktorí prejavili záujem o založenie FARSKEJ CHARITY. Prišiel medzi nás p. Ing. Juraj Barát – riaditeľ diecéznej charity v Nitre – a rozprával o dvoch oblastiach služby charity. V prvej opísal mnohoraké a aj v iných diecézach praktizované projekty charitnej pomoci a v druhej naznačil organizáciu farskej charity vo farnosti. Prebehla „praktická“ diskusia, ktorá vyústila do toho, že si k oficiálnej registrácii Farskej charity v našej farnosti na Biskupstve v Nitre musíme zvoliť predsedu, tajomníka a pokladníka.

p. Magdaléna Dömöšová

27. september
zomrela dlhoročná „modleníčka“ v našom farskom kostole p. Magdaléna Dömöšová. Pohreb mala 30. 9. 2021. Jedna z jej dcér, ktorú som o to poprosil, napísala o jej živote v rodine a v službe farnosti takto:
„Narodila sa v septembri 1935 v Nitre. V roku 1957 sa vydala za nášho otecka. Spolu mali nás 3 deti. Obaja nás viedli k tomu aby naše kroky vždy smerovali do kostolíka. Keď mamička ukončila aktívnu prácu a po smrti nášho otecka, začala sa plne venovať službe v kostolíku ako modleníčka. Bolo to okolo roku 1991 – 1992. Vtedy pôsobil v Janíkovciach pán farár Jurek. Od toho času sa vystriedalo v Janíkovciach asi 5 kňazov, a ona stále pôsobila ako modleníčka, skoro až do svojej smrti. Na sväté omše chodila ráno, aj večer, v lete aj v zime. Každé ráno o pol 7 hod., večer o 16 hod. „ruka v ruke“ spolu so svojou kamarátkou p. Novákovou. A začali sa modliť sv. ruženec. Cez sv. omšu sa modlila a spievala pesničky. A perlička… keď zaspievala falošne, sama, nahlas povedala: ,,Není dobre,, – ?. Vždy boli v kostolíku prvé a odchádzali posledné. Veriaci ju volali, „Pani Demešová,, alebo „Magduška“. A kňazi ju volali teta Magda a pán farár Andrej Šottník ,,babka Magda,, Pokiaľ bola zdravá, bola veľmi energická, všetkých nás, deti a aj vnúčatá stále, – použijem slovo – ,,tlačila“ do kostolíka. No nemusela. Išli sme aj sami.“

24. september
Prvé oficiálne stretnutie vznikajúcej farskej pastoračnej rady. Akýsi prvý „nástrel“ toho, o čo by išlo, aby nemal na starosti všetko len kňaz – farár, ale aby sa mohli zapojiť do života našej farnosti čím viacerí. Na stretnutí boli niektorí z tých, ktorí budú ako zodpovedné osoby stáť na čele jednotlivých pastoračných
aktivít našej farnosti (ide napr. aj o starostlivosť o záhon pri kostole; rozdelenie čítaní pri nedeľných sv. omšiach…). Niektorí už dlhodobo spolupracujú nejakou službou (osobitne členovia spevokolu), niektoré pastoračné výzvy nám však všetkým vstúpili do života za posledné obdobie (napr. podomová návšteva kaplniek Panny Márie zázračnej medaily – dve sochy pre dve skupiny veriacich; iniciatíva rozbehnúť tzv. „MODLITBY OTCOV“ i založenie farskej charity na podnet p. Ing. Juraja Baráta – riaditeľa diecéznej charity v Nitre…). Uvedomujeme si, že po vytvorení určitej organizovanosti, budeme mať čo ponúknuť nielen tým, ktorí tu s nami vytvárajú
„duchovnú rodinu“, ale aj tým, ktorí budú bývať v našej mestskej časti v desiatkach nových domov. Kiež by si mohli aj oni – ak prejavia záujem – medzi nami nájsť svoje „nové“ miesto a poslanie…!

4. september
ČISTENIE STUDNE pri kostolnej ohrade.
Traja chlapi, naši farníci: Ján Duchoň, Juraj Pénzeš a „náhodný“ pomocník Alexej (ukrajinec, ktorý pracuje u p. Turana na plošine) čistili dnes studňu, ktorá je v areáli kostola, aby sme ju mohli využívať na vonkajšie polievanie a mohli ju do budúcna využiť na zavlažovací systém (samozrejme aj kvôli ušetreniu financií). Podľa
obidvoch chlapov, ktorí s tým majú skúsenosť, sa zo studne vybralo mimoriadne veľa neporiadku (kusy betónu; kusy dlažby, ktorá sa kládla okolo kostola; kusy dreva zo starého poklopu a okrem iných drobností i malý biely plechový hrnček…). Po vyčistení sa namerala hĺbka studne cca 18 m a po vyčistení sa zvýšila hladina vody na cca 4 m.

1. september
p. Hromada – majster reštaurátor nášho oltárneho obrazu z farského kostola – poslal niekoľko fotografií s týmto krátkym popisom: „Teraz čistím zadnú stranu plátna a odstraňujem olejový náter“.

16. august
Okolo 23:00 – uderil do veže blesk, ktorým utrpel nielen kostol ale aj domy v jeho okolí, keď odpálilo niektoré zariadenia i osvetlenie (zosilňovač na mikrofóny v zákristii, komplet elektrika zvonov a niektoré LED žiarovky – osvetlenie lurdskej kaplnky vonku pri kostole). Podľa elektrikára možno výboj zasiahol aj železnú konštrukciu vo veži, ktorá nesie zvony, a tak VĎAKA PÁNU BOHU, že nevznikol oheň a niečo ešte horšie…
Riešime to ako poistnú udalosť…

Júl – August
Momentálne sme oslovili dve klampiarske firmy, ktoré nám odporučili z investičného oddelenia Biskupského úradu a vedia robiť so strešnou krytinou, ktorú určil pre náš kostol Krajský Pamiatkový úrad. Jedena z nich realizovala kladenie krytiny na jednom z kánonických domov pod hradným nádvorím a druhá nedávno robila strechu nového tzv. Veľprepoštského paláca. Obidve strechy sú pri výstupe na hradné návršie vidieť. Jednu cenovú ponuku sme už dostali, na druhú čakáme…
Okrem tohto treba napr. doriešiť nové geometrické plány a na ne viazané nové nájomné zmluvy s našou farnosťou ako vlastníkom. Papierovo sa dokončievajú podklady pre schválenie stavebného plánu parkoviska pred farskou budovou a aj iné „drobnosti“…

11.júl
V nedeľu 11. júla 2021 prišiel slúžiť sv. omšu o 7:30 p. Jozef Garaj – lazarista z Bratislavy, aby uviedol do duchovného života našej farnosti dve kaplnky PANNY MÁRIE zázračnej medaily. Za našu farnosť ich „cielene“ prijali manželia Kočajdovci (ako zástupcovia mladých rodín a modlitieb matiek) a p. Adriana Čurgalyová (ako zástupkyňa všetkých tých, ktorí budú kaplnku prijímať do svojej domácnosti, kde žijú samy ako slobodní, ako vdovy, alebo väčšinu týždňa bez svojich najbližších).

2. júl
Tieto fotografie nám z ateliéru z Bratislavy poslal p. Hromada, ktorý reštauruje oltárny obraz sv. Petra a Pavla   z nášho farského kostola. Vidíme na nich určitú postupnosť: od úplného prekrytia obrazu kvôli preprave ochranným papierom – až po postupné  odokrývanie pôvodnej maľby v originálnych farbách.

27. jún
V Nedeľu 27. júna 2021 po „hodových“ sv. omšiach urobili dve sestry „vincentky“ zo Šindolky krátke vovedenie do putovania podomovej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v našej farnosti. Súviselo s tým opakovanie zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré, z ktorého táto iniciatíva duchovne vyrastá a prináša mimoriadne a až očividne zázračné ovocie na Jej príhovor. Preto po sr. Márii doplnila v utorok 29. Júna po večernej sv. omši sr. Renáta konkrétne a aj nové svedectvá tých, ktorí Pannu Máriu prijali vo svojich rodinách, vo svojom dome, prípadne ju zaniesli ľuďom vo svojom okolí…
Zatiaľ sa bude menovite i organizačne tvoriť prvá skupina tých, ktorí kaplnku Panny Márie budú prijímať aspoň niekoľkokrát počas roka. Myslíme si, že časom pribudnú ďalšie kaplnky a pridajú sa k týmto prvým hlavne mladé rodiny s deťmi. Takých z dôvodu rozrastania našej mestskej časti o nové domy totiž stále viac pribúda. Kaplnku určenú pre našu farnosť, ako aj jej slávnostné uvedenie do „obehu“ v našej farnosti príde urobiť o krátky čas páter – lazarista počas niektorej nedeľnej sv. omše…

12. jún
V sobotu 12. Júna 2021 sme sa po minuloročnej pauze (kvôli pandémii) vybrali na miestnu „mini“ púť k Fatimskej Panne Márii pri Dube. Túto púť a námahu pri nej sme obetovali ako POĎAKOVANIE PANNE MÁRII za OCHRANU našej farnosti a na ODČINENIE za zneuctenie jej sochy, ktoré sa stalo minulý rok.
Možno práve preto si toto odčinenie vyžiadalo pred Božou tvárou aj zmoknutie, ktoré nás zastihlo na konci sv. omše. Práve sa dokončilo rozdávanie sv. prijímania, keď začal prudký lejak. Po sv. omši tak nebolo pohostenie, ale zmoknutie, sušenie a vzájomná pomoc.
OCHRANU Panny Márie si budeme pripomínať v tom, že sme pod dubom boli uchránení od hromov, ktoré nás mohli aj uviesť do zmätku, aj ohroziť a že sa okrem zmoknutia nikomu nič nestalo!

8. máj, 10:00
V tento deň sa na tretí „pokus“ podarila uskutočniť slávnosť prijatia sviatosti birmovania 56 mladých chlapcov a dievčat našej farnosti (28 z Čechyniec, 26 z Janíkoviec a 2 z Nitry – Chrenovej). Prvé dva termíny sa neuskutočnili pre obmedzenia z pandémie koronavírusu. Tento termín prišiel od nášho diecézneho o.
biskupa Mons. Viliama Judáka ako nečakaná ponuka. Keďže niektorí z farskej rady boli pozrieť birmovku, ktorú mala farnosť Nitra – Chrenová na jeseň (2020) v hradnej gotickej priekope v Nitre pod katedrálou a páčila sa im, rozhodli sme sa pre túto možnosť aj my. Rodičia s birmovancami súhlasili a boli plne súčinní. Tak sa teda aj naša farská slávnosť výnimočne konala v tomto mimoriadnom historicko – duchovnom priestore za krásneho slnečného počasia (hoci ešte deň
predtým – v piatok večer – padali počas intenzívneho dažďa ľadové krúpy). Osobitná VĎAČNOSŤ patrí tým rodičom, ktorí k slávnosti prispeli upratovaním fary, kosením okolo kostola a fary i pomocou pri celkovej organizácii a hodnotnému priebehu samotnej slávnosti!

Ale na prvom mieste a za všetko:
DEO GRATIAS – BOHU VĎAKA ! ! !

27. apríl
Dnes sa predala farská záhrada dvom novým majiteľom. Dnes sme na farskom úrade podpísali zmluvy a všetky listiny potrebné na tento právny úkon (aj pre vloženie do katastra). ĎAKUJME PÁNU BOHU, že po rokoch stretnutí farskej rady, nasadenia jej členov, po stretnutiach predbežných záujemcov a neviem akých rôznych
vybavovaní sme dosiahli tento cieľ!!! Keďže časť farskej záhrady bola na liste vlastníctva nášho Biskupského úradu v Nitre, primeranú čiastku financií z predaja dáme im. Ostatná čiastka sa postupne použije na obnovu nášho farského kostola v Janíkovciach.

18.-19. a 22.marec
zamestnanci z firmy ELLIO s.r.o., čistili povalu nášho farského kostola od úlomkov bývalej azbestovej strechy. Bolo jej tam oveľa viac ako sa odhadlo, takže museli nakoniec navýšiť množstvo kilogramov vzhľadom na skládku – kde to musí byť odovzdané – zo 400 na 900 kg. VĎAKA PÁNU BOHU, že sa to podarilo a že môžeme
pokračovať v ďalšej príprave na už avizovanú obnovu strechy. Musíme byť trpezliví, lebo aj dobrá prípravy vyžaduje veľa času. Priestor povaly navštívil aj statik, ktorý vypracuje svoj posudok. Na jeho analýze sa bude môcť prehodnocovať a plánovať rozsah ďalších potrebných prác. Medzitým sa pripravuje kúpno – predajná zmluva ohľadom farskej záhrady. Zo všetkých záujemcov, ktorí boli pozerať farskú záhradu zostali dvaja, resp. dve rodiny, ktoré by mali s farskou budovou susediť zozadu. Život je zmena… a tak bude mať aj p. farár nových susedov.

17. marec
Do vnútra nášho domu smútku v Janíkovciach sa umiestnil obnovený kríž. Tento kríž sa našiel v bočnej miestnosti domu smútku v tzv. zvukárni, opretý na zemi o stenu. Vychádzame tak z toho, že tento liatinový kríž, bol pôvodný kríž, ktorý bol na stene pred rekonštrukciou a obnovou samotného domu smútku. Na reštaurovanie kríža sa podujal náš farník, člen farskej rady, Pavol Halák. Odstránil hnedú farbu na dreve kríža, čím sa odokrylo pôvodné drevo a vynikla tak krása samotného
dreva. Teda drevo kríža je pôvodné. Dal urobiť nový nápis „INRI“ a novou precíznou maľbou zvýraznil „ CORPUS “ (TELO) PÁNA JEŽIŠA. Pri hľadaní umiestnenia obnoveného kríža sme boli traja. Najkrajšie umiestnenie sa všetkým zdalo na ľavej strane od hlavného vchodu. A aj preto, že na pravej strane od vchodu do vnútra je farebná vitráž kríža bez „tela Ukrižovaného“. A tak sa ľavá a pravá strana pekne doplnili. Na zástavu „Zmŕtvychvstalého“ a procesiový kríž dáme urobiť stojany, aby neboli opreté o stenu. Ide nám o to, aby sme pri lúčení s našimi drahými – aj cez tieto vonkajšie znamenia – ešte viac vnímali živú prítomnosť PÁNA JEŽIŠA.

ON JE TEN ISTÝ: VČERA, DNES A NAVEKY!

13. marec
o 13:00 sme sa s našim diecéznym otcom biskupom Viliamom zúčastnili natáčania krížovej cesty. Prítomní teda boli farári mesta Nitry a rehoľný kňazi niektorých komunít, tiež pôsobiacich v našom meste. Modlili sme sa krížovú cestu „o PANDÉMII“. Keďže ani tento rok nebude krížová cesta ulicami nášho mesta, natáčala sa skôr, aby sa ju veriaci mohli pomodliť na Veľký Piatok prostredníctvom televízie TV Nitrička. Text krížovej cesty si bude možné stiahnuť z archívu dokumentov našej farskej web stránky.

11. marec
Dnes bol zobrať p. Mgr.art. Ján Hromada, ArtD. (reštaurátor) obraz sv. Petra a Pavla, aby vo svojom ateliéry v Bratislave začal jeho reštaurovanie.

Zvesili sme rám s plátnom dole, položil sa do priestoru medzi oltár a bohostánok a reštaurátor ho natrel tekutou želatinou. Ako ňou postupne natieral vrchný povrch plátna obrazu, tak z vrchu naň prikladal tenký papier (ako vidíte na fotografii). Išlo pri tom o navlhčenie plátna, aby sa dalo stočiť, vyniesť z kostola a previesť do Bratislavy, do jeho ateliéru. Tenká vrstva papiera zasa mal chrániť samotnú maľbu. Po osušení teplým vzduchom ohrievača sa plátno obrazu oddelilo od rámu. Tým sa odokryl úplne pôvodný rám a z uchytenia obrazu i niekoľko pôvodných malých kovaných klinčekov. Nakoniec sa obraz stočil, aby ho bolo možné vyniesť z kostola a vložiť do auta.

Ohľadom reštaurovania sme medzi sebou podpísali oficiálnu zmluvu, ktorá zabezpečuje obidvom stranám – jemu i našej farnosti – úspešne realizovať reštaurovanie olejomaľby okrem iného aj v dohodnutej sume 8 715,- eur. A možno aj pre zaujímavosť: záruka na reštaurátorské práce bude 60 mesiacov.
TERMÍN ZAČATIA: 11.3. 2021
TERMÍN UKONČENIA: 30. 8. 2021

8. marec
Naša Farnosť dostala z Krajského pamiatkového úradu povolenie reštaurovať z nášho farského kostola hlavný oltárny obraz sv. Petra a Pavla. Členovia Farskej rady pred dvoma týždňami odsúhlasili, že jeho reštaurovanie uhradíme financiami z predaja farskej záhrady. Predaj farskej záhrady momentálne pokročil tiež, takže dúfame, že ho v prvej polovici tohto roka (i napriek pandémii) dokončíme. Možno už tento týždeň príde reštaurátor – Mgr. art. Ján Hromada, Art. D – a odnesie obraz do svojho ateliéru. KPÚ Nitra – rozhodnutie

4. február
Prežívanie pandémie koronavírusu sa dnes podpísalo aj na tom, že sme na našom cintoríne v Janíkovciach mali v tento jeden deň až tri pohreby. Ani p. kostolník Bernáth, ani iní veriaci si takéto niečo nepamätajú. To známe „MEMENTO MORI“ („Pamätaj na smrť“) nám v tieto okolnosti v ktorých sa nachádza celý svet zaznieva rôznymi spôsobmi…

18. január
Štatistika za rok 2020 a poďakovanie

14. január
LIKVIDÁCIA AZBESTOVEJ KRYTINY
Po konzervovaní “pamiatkovej” omietky na povale kostola, skôr, ako sa dostaneme k výmene terajšej plechovej strechy a k obnoveniu aj nosných strešných trámov, podľa postupu, ktorý nám napísali z Krajského Pamiatkového Úradu v Nitre, musíme teraz nechať zlikvidovať starú azbestovú krytinu. Na túto likvidáciu azbestovej krytiny musí byť firma, ktorá to robí na základe všetkých dovolení od úradov. Firma ELLIO s.r.o. poslala túto cenovú ponuku, ktorú si môžete pozrieť tu.

Zdokumentovanie zvonov

Ohlásil sa jeden pán, ktorý sa zaoberá problematikou zvonov. Chce ich podrobnejšie zdokumentovať, k čomu poslal i nasledujúci text.

YouTube: Matthew’s bells

Ponuka na založenie farskej charity

Dostal som od p. Ing. Juraja Baráta (riaditeľa diecéznej Charity v Nitre) návrh založiť v našej farnosti  tzv. “Farskú Charitu“. V prílohe, ktorú si môžete prečítať je úryvok z manuálu pre farské charity, ktorý by sa mal tento rok vydať. Chcem vám všetkým dať už teraz možnosť nad tým pouvažovať…

Momentálne čakáme na definitívne schválenie projektu naším Mestským Úradom (“stavebné povolenie”), na základe ktorého dostaneme aj povolenie vypíliť stromy pred farskou budovou.
Spracujeme a podáme žiadosť na vypílenie aj niektorých stromov pri kostole. Takto – radšej  preventívne –  chceme vzhľadom na silný vietor v našej mestskej časti riešiť aj ochranu kostola (musíme zároveň urobiť aj nové poistenie kostola).

A-6

Obrázok 1 z 12

2020

28. december

dokončenie inštalácie nového poloautomatického ovládania zvonov p. Kopeckým z Cabaja (podnikateľ: montáž, oprava, údržba elektrických zariadení). To znamenalo aj správne nastavenie úderov každého zo zvonov, aby udierali všetky tri „počuteľne“ a teda aj harmonicky. V prílohe si môžete prečítať manuál na ich ovládanie, ale pre vás konkrétne je v ňom informácia kedy a akým spôsobom sa bude po novom zvoniť. Zatiaľ ide o zmenu času a spôsobu zvonenia zosnulým (doobeda a poobede) a nebude sa už zvoniť počas pozdvihovania.
Ak by sa ukázalo časom ešte niečo doplniť, musel by sa doobjednať nový modul na konkrétnu funkciu. Hodiny ovládania zvonov sú riadené cez satelit…
Príloha:Manuál na ovládanie zvonov

11. december
oficiálne uzatvorenie, resp. prebratie reštaurovanej omietky na povale farského kostola (reštaurátorskej firme s hore uvedenými zodpovednými bola vyplatená čiastka 1 680 eur). Tým, že sa reštaurovaná omietka zabezpečila proti poškodeniu – ako to doporučil pamiatkový úrad – môžeme postúpiť v prácach obnovy ďalej. Objedná sa firma na vyčistenie azbestovej krytiny, ktorá je tam popadaná na klenbách ešte z pôvodnej starej strechy. Následne bude nasledovať brigáda, pri ktorej by sme mali pred celkovou rekonštrukciou strechy urobiť základné vyčistenie celej povaly kostola. Dokument “Cenová ponuka“.

Aktuálne fotografie z povaly kostola

SAVE_20210102_211834

Obrázok 1 z 7

Na snímkach vidíte na reštaurovanej omietke ochrannú fóliu, ktorá tam bude dočasne a ktorá ju má chrániť od prachu a poškodenia, keď sa tam bude robiť poriadok resp. strecha.

5. november
Mgr. art. Ján Hromada, ArtD. realizoval v kostole na hlavnom oltárnom obraze reštaurátorský výskum. Na obraze je vidieť niekoľko sond do maľby v rôznych častiach obrazu. V správe Krajského Pamiatkového Úradu je detailnejší popis čo všetko sa má v rámci reštaurátorského výskumu urobiť. Tento výskum sa musí urobiť a až potom možno pristúpiť k reštaurovaniu celého obrazu (vrátane rámu obrazu …v ateliéry, kde bude plátno obrazu dočasne premiestnené). Aj keď je celý farský kostol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, tak sú ešte osobitne aj v jeho vnútri vyhlásené niektoré predmety za kultúrnu pamiatku, k čomu patrí aj hlavný oltárny obraz sv. Petra a Pavla. Nás môže tešiť to, že obidvaja títo reštaurátori renovovali Bansko – Štavnickú kalváriu (UNESCO pamiatku) i Piaristický kostol tu v Nitre do terajšej aktuálnej podoby.

3. september
začiatok reštauračných prác omietky na povale kostola pod vedením Mgr. art. Jána Hromadu, ArtD. a realizovaním jeho kolegu p. Kravca z Branča. Ide aj o čistenie klenutej klenby v rohoch, kde sa napájajú bočné múry kostola (prach a murivo) a následná injektáž (spevnenie) vzácnej zachovalej omietky z bývalého kostola, ktorého pôvodné múry pred vyhorením siahali vyššie oproti dnešnému stavu.

23. a 24. júl
Zlátenie písmen tabuliek na Lurdskej jaskyni (pri 50. výročí jej postavenia – r. 1970).

19. júl
Požehnanie novej sochy Fatimskej Panny Márie na konci sv. omše 11:15 a o 16:00 jej umiestnenie do kaplnky pri cyklotrase na pahorku medzi Janíkovcami a Čechyncami, pri dube.

14. júl
Nasadenie nových žalúziových okien na vežu kostola v Janíkovciach (tzv. zvukozvody).

Dohoda k delimitačnému protokolu uzatvorenému 27.4.2020

Alternatívy rozdelenia farskej záhrady

2019

Štatistika za rok 2019 a poďakovanie

Požehnanie domu smútku

Brigáda pri dube

Milión detí sa modlí ruženec

brigáda pri cyklotrase

Hodová slávnosť

2017

1. marec
bol vykonaný orientačný georadarový prieskum podlahy Kostola svätého Petra a Pavla. V krypte bol vykonaný overovací prieskum pomocou vŕtanej sondy a videokamery.

2001

31. január
Dekrét pre našu farnosť, ktorý určuje celodennú poklonu oltárnej sviatosti na 19. februára.