Sviatosť krstu

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať

Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti – napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého.“). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev.  Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Účinky sviatosti krstu

  1. Odpustenie všetkých hriechov (dedičného aj osobných)
  2. pokrstený sa stáva dieťaťom Božím a chrámom Ducha Svätého
  3. Posväcujúca milosť
  4. Včlenenie do Cirkvi – Kristovho tela
  5. Nezmazateľný duchovný znak – pokrstený patrí Kristovi

Krst v našej farnosti

Na náuke sa majú zúčastniť rodičia a krstní rodičia. Krstní rodičia majú byť dospelí kresťania, ktorí sú pobirmovaní. V prípade, že sú manželia, majú byť cirkevne zosobášení. Ak sú nejasnosti ohľadom krstných rodičov, treba o tom vopred hovoriť s kňazom.

Zdroj: http://www.katechizmus.sk/

Čo na zápis?

Na zápis ku krstu treba prísť na farský úrad. 
Je potrebné, aby prišiel požiadať o krst aspoň jeden z rodičov.

Stretnutie s kňazom si dohodnite telefonicky na čísle 0911 510 851.

Žiadosť o vystavenie krstného listu