Juliánska úcta a Bratstvo sv. Júliusa a sv. Anny

Úcta k svätému Júliusovi v Janíkovciach sa začala písať v 18. storočí kedy vtedajší pán farár a neskorší kanonik spišskej kapituly Andrej Rabček (Rabcsek) zaobstaral pre Farský kostol svätých Petra a Pavla od rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie relikviu sv. Júliusa mučeníka. Jednalo sa o kosť, ktorú veriaci s veľkou úctou privítali. Keďže úcta k tomuto svätcovi rástla aj u ďalších veriacich, sa Andrej Rabček rozhodol založiť Bratstvo svätého Júliusa a svätej Anny.

Cieľom Rabčekovho Bratstva bolo prehĺbiť vieru, zdokonaliť mravy, zvýšiť účasť na bohoslužbách, pomáhať blížnym v telesnej a v duchovnej núdzi, hlavne pomáhať chorým, v náboženstve a v kresťanských mravoch zaostalým. Bratstvo bolo zasvätené sv. Júliusovi a sv. Anne, ktorej bol zasvätený oltár v bočnej rotunde janíkovského kostola. V tej dobe zdôrazňovala sa úcta a nasledovanie cností sv. Anny v kresťanských rodinách. Spolková organizácia bratstva bola táto: Hlavným protektorom a prvým členom Bratstva bola cisárovná Mária Terézia a jej syn Jozef II. a bratstvu darovali krásny zlatý kalich. Počet členov sa nedá zistiť. Rabček vo svojich zápiskoch do roku 1760 okrem Janíkoviec spomína aj tieto farnosti, kde boli zriadené odbočky Bratstva: Nitra, Pohranice, Kolíňany, Gýmeš, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Branč, Veľký Kýr, Ivanka pri Nitre, Komjatice, Šurany, Nové Zámky, Tvrdošovce, Vráble.

Bratstvo bolo neskôr zrušené Jozefom II. a Juliánska slávnosť sa prestala sláviť a úcta začala postupne upadať. Dnes na túto úctu upozorňuje už len barokový kalich, ktorý bol darovaný pre potreby bratstva. Andrej Rabček napísal Pamätnú knihu, v ktorej opisuje celú históriu úcty ako aj bratstva. Napísal aj hymnus spolu a s novénou k tomuto svätcovi. Rukopis Pamätná kniha je uložený v Nitrianskej diecéznej knižnici.

Kalich, ktorý sa dodnes dochoval v inventári janíkovskej farnosti nesie jasné znaky úcty k sv. Júliusovi v našej farnosti. Na emailových malbách je nielen vybrazený sv. Július ako aj sv. Anna, ale aj patróni farského kostola sv. Peter a Pavol. Žiaľ dnes nevieme potvrdiť ani vyvrátiť či tento kalich je darom od panovníčky Márie Terézie alebo kalichom ktorý daroval sám farár Rabček, keďže na kalichu je vyobrazený aj rodový erb kňaza Andreja Rabčeka. jediné čo vieme zatiaľ s istotou potvrdiť, že sa jedná o kalich, ktorý Rabček po zrušení náboženských spolkov Jozefom II. vykúpil z náboženského fondu, do ktorého prepadol všetok majetok bratstva.

Samozrejme úcta k tomuto svätcovi úplne nezanikla. V posledných rokoch sa povedomie o sv. Júliusovi znova rozšírilo a 3. decembra 2022 sa konala púť z Janíkoviec do Viedne, kedy sa po stáročiach janíkovčania opäť modlili a vzdavali úctu ostatkom tohto veľkého svätca a mučeníka Júliusa. Pri ostatkoch odzneli Litánie ako aj hymnus k sv. Júliusovi, ktoré zastavil Andrej Rabček.