Juliánska úcta a Bratstvo sv. Júliusa a sv. Anny

Úcta k svätému Júliusovi v Janíkovciach sa začala písať v 18. storočí kedy vtedajší pán farár a neskorší kanonik spišskej kapituly Andrej Rabček (Rabcsek) zaobstaral pre Farský kostol svätých Petra a Pavla od rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie relikviu sv. Júliusa mučeníka. Jednalo sa o kosť, ktorú veriaci s veľkou úctou privítali. Keďže úcta k tomuto svätcovi rástla aj u ďalších veriacich, sa Andrej Rabček rozhodol založiť Bratstvo svätého Júliusa a svätej Anny. Úlohou bratstva bolo sa modliť na príhovor týchto svätých a taktiež viesť nábožný ako aj mravný život a starať sa o chudobných a chorých. Bratstvo bolo neskôr zrušené Jozefom II. a Juliánska slávnosť sa prestala sláviť a úcta začala postupne upadať. Dnes na túto úctu upozorňuje už len barokový kalich, ktorý bol darovaný pre potreby bratstva. Andrej Rabček napísal Pamätnú knihu, v ktorej opisuje celú históriu úcty ako aj bratstva. Napísal aj hymnus spolu a s novénou k tomuto svätcovi. Rukopis Pamätná kniha je uložený v Nitrianskej diecéznej knižnici.