Podomová návšteva Panny Márie

V prípade záujmu o Návštevu podomovej Panny Márie kontaktujte vedúceho skupiny, prípadne pána farára.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame

Aktuálny rozpis kaplniek

11.7.2021 sa v našej farnosti uskutočnilo predstavenie kaplnky Panny Márie. Navštívili nás sestry Vincentky z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavili Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily.

V súčasnosti máme v našej farnosti 3 kaplnky. Dve kaplnky Panny Márie putujú po domácnostiach našej farnosti podľa aktuálneho rozpisu príslušnej skupiny.

Tretiu kaplnku si môžete vyžiadať ako pomoc v ťažkej životnej situácii (choroba, ťažkosti v rodine, strata zamestnania a pod.). Kontaktovať môžete pani Adrianu Čurgalyovú na telefónnom čísle 0940 745 212.


Zduženie Zázračnej medaily Panny Márie

Združenie bolo založené pápežom Piom IX. 21. júna 1847 na podklade zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré mala v roku 1830. Zo začiatku malo iba miestny charakter – bolo založené iba pre Paríž (Dom sv. Lazára). Pápež sv. Pius X. 8. júla 1909 založil Združenie Nepoškvrneného Počatia Posvätnej Medaily s univerzálnym charakterom pre celú Cirkev.

Kaplnka Panny Márie putuje po rodinách, aby sa podporila  úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom„Podomových návštev“.

Združenie si kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

Taktiež sa snaží o dôkladnú kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života.

Čo je cieľom?

 • Aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe.
 • Aby si pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom
  a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.
 • Aby vykonávali svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s Máriou.
 • Aby sa stala skutočnosťou myšlienka sv. Jána Pavla II.: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

AKO?

 • Vytvorí sa skupinka 20 až 25 rodín alebo veriacich žijúcich osamote.
 • Každá skupinka má svojho vedúceho – koordinátora, ktorý je v kontakte s centrom združenia.
 • Pripraví sa zoznam, ku komu a kedy Panna Mária príde.
 • Do každej prihlásenej domácnosti prichádza Panna Mária na týždeň (približne dvakrát do roka).
 • Rodina prijímajúca kaplnku sa modlí modlitbu prijatia (leták putujúci s kaplnkou),
  môže pri nej zažať sviečku a ozdobiť ju kvetmi na znak úcty a lásky.
 • Odporúča sa venovať viac času osobnej a spoločnej modlitbe a denne sa zasväcovať Panne Márii.
 • Pred odovzdaním kaplnky nasledujúcej rodine sa členovia rodiny pomodlia modlitbu rozlúčky.
 • Prihlásení záujemcovia (rodiny) sa stávajú všeobecnými členmi Združenia Zázračnej medaily a dostávajú dekrét o tomto členstve.
 • Kaplnka zostáva natrvalo vo farnosti.
 • Panna Mária rozdáva veľa milostí, mnohí vydávajú svedectvá o jej pomoci. Svedectvá a zážitky s Pannou Máriou môžete zapísať do zošita, ktorý putuje spolu s kaplnkou.

Modlitba pri prijatí kaplnky

Modlitba prosby

(Modlí sa pri prijatí kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily)

Panna Mária, Matka nášho Pána, prijímame a vítame ťa s pokorou, dôverou a láskou. Naša rodina sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama navštívi­la: „Požehnaná si medzi ženami… Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“

Nepoškvrnená Matka, je pre teba po­tešením žiť so svojimi deťmi. Naša dôvera nás privádza k tebe – našej Matke, lebo nás miluješ a chceš, aby sme cítili tvoj mocný príhovor u tvojho Syna a nášho Pána. Skrze neho nám sprostredkuješ milosti, ktoré potrebujeme. Ty sama si povedala, že lúče, ktoré vychádzajú z tvojich rúk predstavujú milosti a ochranu, ktoré obsiahnu tí, ktorí budú posvätenú Zázračnú medailu s dôverou nosiť a zbožne sa modliť.

Mária, Matka naša, chceme prežívať tvoju prítomnosť uprostred nášho rodinného spoločenstva, aby si nás privádzala k Ježišovi; aby milosti, ktoré sálajú z tvojich rúk, vyplnili prázdnotu našich sŕdc; aby Ježiš, plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu a od­pustil nám naše previnenia.
Chceme ťa nasledovať v čnostiach tvojho života: v pokore, poslušnosti, jed­noduchosti, v láske a tak žiť v jednote medzi sebou, aj v jednote s tvojím Synom. Prijmi prejav úcty a oddanosti od našej rodiny, ktorá úprimne túži po tvojom materinskom objatí.

Zverujeme ti celú našu rodinu – našu domácnosť. Buď jej Kráľovnou;
túžime po tvojej prítomnosti vo všetkých chvíľach a okolnostiach života nášho rodinného spoločenstva. Ty, Poklad­nica milostí, si Matkou malých i veľkých každodenných záz­rakov, vyprosuj  nám milosť neustále prežívať tvoju blízkosť a lásku. Buď sprostredkovateľkou cesty, ktorá nás neustále približuje ku Kristovi a vzorom čností, aby sme podľa tvojho príkladu žili dôstojne ako tvoje deti, aj ako bratia sestry v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

(„Nihil obstat.“ prof. ThDr. Anton Adam, PhD.)

Modlitba rozlúčky s kaplnkou

Modlitba vďaky

(Modlí sa pri odovzdaní kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily ďalšej rodine)

Zdravas´, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. Nadišla hodina, keď kaplnku, ktorá nám pripomína tvoju blízkosť medzi nami, odovzdávame ďalšej rodine. Skôr, ako sa tak stane, ďakujeme ti Panna Mária Zázračnej medaily za tvoju blízkosť a prítomnosť uprostred nášho spoločenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré sme mohli prijať na tvoj príhovor a orodovanie. Odprosujeme ťa za nedostatok úcty
a pozornosti, ako aj za ne­dokonalosti a slabosti v prejavoch nášho života.

Nepoškvrnená Panna Mária Zázračnej medaily, túžime po tvojej stálej prítomnosti a ochrane. Vypros nám, aby sme vždy cítili tvoju materinskú prítomnosť, ktorou nás privádzaš k Bohu a povzbudzuješ, aby sme v našej rodine žili v pokoji a jednote. Pociťujeme ľútosť v našich srdciach, ak sme to nedokázali vždy naplniť. Pomáhaj nám svojím orodovaním u svojho Syna,
aby sme vždy verne a svedomito plnili predsavzatia a povinnosti nášho stavu.

Mária, Matka milosrdenstva, udeľ svoje materinské požehnanie nášmu rodinnému spoločenstvu; oroduj za naše deti, aby vzrastali v múdrosti a Božej milosti. Prihováraj sa za chorých, starých a všetkých členov našej rodiny.
Daruj nám svoje srdce, ostávaj uprostred nás a sprevádzaj nás na ceste nášho životného povolania. Vyprosuj nám stálosť v dobrom a vytrvalosť v ťažkostiach života. Pomáhaj nám víťaziť v skúškach viery, aby sme sa za žiadnych okolností nezriekli svojej viery v Boha. Vyprosuj nám ducha pokánia, túžbu po obrátení, aby sme sa zriekli každého hriechu a zachovali si dušu i srdce čisté. Sprevádzaj všetky naše práce a námahy ako naša Matka a privádzaj nás k svojmu Synovi. Oroduj za nás, aby sme podľa slov tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, boli svetlom sveta a soľou zeme. Nech o nikom nezmýšľame a nehovoríme zle; nech sme svedkami Božej lásky a jeho kráľovstva uprostred ľudí tohto sveta, s ktorými sa denne stretávame.

Mária – naša Matka a naša nádej, chceme vždy ostať verní tebe,
aby v tvojej prítomnosti uprostred nás, sme neustále nachádzali tvojho Syna, ktorého prosíme, aby nám – až sa naplní čas nášho pozemského putovania – pripravil miesto v nebeskom kráľovstve, v ktorom už ty – naša Matka – prebývaš ako Kráľovná neba i zeme.  Amen.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

(„Nihil obstat.“ prof. ThDr. Anton Adam, PhD.)

Zasvätenie sa Panne Márii


Milovaná Panna Mária, tvojmu prečistému srdcu zasväcujeme náš domov i všetkých, ktorí v ňom bývajú! Nech sa náš dom, tak ako tvoj v Nazarete, stane oázou pokoja, a to plnením Božej vôle, konaním skutkov láskya odovzdaním sa do Božej prozreteľnosti. Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku tak, ako nás miluje a učí Ježiš Kristus.
Pomáhaj nám, aby sme žili ako kresťania a boli verní našej Katolíckej cirkvi.

Najsvätejšia Panna, zahrň nás svojou nehou a skrze zasvätenie sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, premeň naše srdcia i našu domácnosť na malé nebo. Požehnaj naše manželstvo, naše deti, vnúčatá!Požehnaj našu rodinu a prihováraj sa za nás u svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.


Viac informácií nájdete na stránke Združenie Zázračnej medaily