Pohreb

Na vykonanie cirkevného pohrebu sa vyžaduje, aby bol kňazovi doručený originál tlačiva List o prehliadke mŕtveho, vystavený a potvrdený prehliadajúcim lekárom. Nevyžaduje sa teda, aby bol aj potvrdený matričným úradom.

Žiadny právny predpis neustanovuje povinnosť, podľa ktorej musí byť originál tlačiva List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (ďalej len „List o prehliadke mŕtveho“) podpísaný a opečiatkovaný matrikárom ešte pred pohrebom.

Podľa § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

Obstarávateľ pohrebu má teda povinnosť poskytnúť matričnému úradu ďalšie údaje (doklady) v lehote najneskôr do piatich pracovných dní. Poskytnúť ich môže buď pred pohrebom alebo aj po pohrebe. 

Podľa § 17a zákona č. 154/1994 Z. z. matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia manželstva alebo oznámenia o úmrtí.

To znamená, že v praxi môže nastať situácia, že obstarávateľ pohrebu môže v rámci jednej návštevy matričného úradu zabezpečiť predloženie potrebných dokladov zomrelého a zároveň si vyzdvihnúť Úmrtný list.

Vytvorte si parte online

Po kliknutí na tento odkaz si môžete vytvoriť parte podľa vlastného výberu.
Na danej stránke si parte uložte a pošlite do svojho emailu kliknutím na horné menu „Uložiť parte“.