Ekonomická rada

Farská ekonomická rada je poradným a pomocným orgánom farára alebo farského administrátora, ktorý je jej predsedom. V zmysle jej štatútu, ktorý bol schválený kňazskou radou 24. 9. 2009 má mať aspoň troch členov menovaných na 3 roky. Jej členov určuje farár z navrhnutých kandidátov, ktorých mená získa vhodným spôsobom spomedzi veriacich činných vo farnosti. Stanovisko farskej ekonomickej rady sa vyžaduje v záležitostiach ako sú novostavby a opravy cirkevných budov, predaj, kúpa a prenájom cirkevného majektu, pôžičky, nakladanie s farskými peniazmi vo väčšom rozsahu a pod. Vyjadrenie farskej ekonomickej rady je prílohou žiadosti o súhlas, ktorá sa posiela na biskupský úrad.

Členovia ekonomickej rady

Pavol H.
Štefan Š.
Rastislav K.

ŠTATÚT EKONOMICKÝCH RÁD
FARNOSTÍ NITRIANSKEJ DIECÉZY