Štatistika za rok 2019 a poďakovanie

 • SVIATOSŤ KRSTU prijalo v Janíkovciach 25 detí
 • NA PRVOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ bolo 10 detí
 • SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI VYSLÚŽILI 4 páry
 • NA VEČNOSŤ SME ODPREVADILI 18 bratov a sestier ( 7 mužov a 11 žien)

V príprave na medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti a v Ostrihome, ktorý sa bude konať v septembri budúceho roka, sa budeme aj naďalej spoločne modlievať po sv. prijímaní prípravnú modlitbu a budú pokračovať stredajšie adorácie hodinu pred sv. omšou

Pozývam vás všetkých sa spoločne pomodliť jeden „Zdravas“ za živých a mŕtvych z našej farnosti a toho, kto z nás najbližšie odíde do večnosti. Nemusí to byť presne o 21:00, ale približne v tom čase, niekedy na záver dňa…
Mottom tohto „Zdravasu“ je : VŠETCI ZA VŠETKÝCH!

Okrem prác, ktoré chceme postupne realizovať na kostole a pri ňom , nás čaká udalosť VYSLUHOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA. Obidve birmovky, aj slovenská, aj maďarská budú v jeden deň, ktorý otec biskup určil na nedeľu 11. októbra 2020.

Poďakovanie

Na prvom mieste ĎAKUJEME PÁNU BOHU, DARCOVI VŠETKÝCH DAROV, že nás nimi obklopoval, zahŕňal, napĺňal a vkladal ich do našich životov podľa toho, ako sme potrebovali pre dušu i pre telo…
Ďakujeme mu spoločne za prejavy jeho NAJMOCNEJŠEJ OCHRANY pre dušu i pre telo, pre naše domovy, naše rodiny a vzťahy, pre celú našu farnosť, pre všetkých ľudí žijúcich na území našej farnosti…
VYVYŠUJEME JEHO LÁSKU A MOC
NAD CELOU NAŠOU FARNOSŤOU A NAD NAŠIMI ŽIVOTMI!!!

ĎAKUJEME PANNE MÁRII za jej materinskú PRÍTOMNOSŤ… že stála pri nás na každom mieste počas celého roka a mohli sme citeľne prežívať aj jej prejavy LÁSKY A MOCI!
ĎAKUJEME za pomoc sv. Michalovi archanjelovi a našim anjelom strážnym za ich ochranu a neviditeľný duchovný boj pre naše dobro…
ĎAKUJEME našim bratom a sestrám v nebi a v očistci za ich službu príhovoru pred Božou tvárou…

Osobitne chcem poďakovať môjmu predchodcovi, p. farárovi Viliamovi za všetku jeho službu, jeho lásku, vloženú do života našej farnosti a našich životov. Posielame mu aj teraz naše poďakovanie a dobrorečenie pre pôsobenie v novej farnosti, pre telo i pre dušu, pre jeho rodinu, pre jeho veriacich…

ĎAKUJEM vám za láskavé prijatie v našej farnosti, vašu trpezlivosť so mnou, modlitby, sprevádzanie mojich prvých krokov služby akoukoľvek pomocou…

ĎAKUJEM osobitne tým, ktorí sú mojimi najbližšími spolupracovníkmi a zapájajú sa do slávenia liturgie sv. omší a pomáhajú mi riešiť aj praktické potreby nášho kostola, aby bol stále viac aj tento náš kostol viditeľným znamením JEHO ŽIVEJ PRÍTOMNOSTI MEDZI NAMI VO SVIATOSTI OLTÁRNEJ!!!

ĎAKUJEM vám:

 • ktorí ste prijali novonarodené deti ako boží dar
 • ktorí dôstojne a s láskou opatrujete svojich blízkych chorých a starých
 • rodičom, ktorí sa usilujete svojím príkladom a slovami viesť svoje deti k Pánu Bohu a k láske ku všetkým ľuďom
 • ktorí sa každý deň modlíte a pravidelne pristupujete k úprimnej sv. spovedi a k svätému prijímaniu
 • ktorí sa stretávate aj na spoločných modlitbách za kňazov, pri modlitbe sv. ruženca, pri modlitbách matiek…
 • ktorí sa snažíte zapájať do sv. omše spevom, počúvaním a odpoveďami
 • ktorí sa samy od seba zapájate do rôznych aktivít a navrhujete, čo by bolo dobré urobiť a pomáhate ich aj uskutočniť
 • ktorí sa snažíte dávať si pozor na ohováranie, posudzovanie a používanie zlých slov
 • ktorí sa snažíte odpúšťať a neudržiavate v sebe neodpustenie a zatvrdlivé srdce
 • ktorí sa snažíte vychádzať v pokoji so susedmi a pomáhate riešiť akékoľvek nepokoje medzi sebou… alebo keď sa žiaľ inak nedá, sa ich snažíte znášať ticho a pokorne
 • ktorí ste obdarovali druhých nezištne, bez nároku na ľudskú odmenu
 • ktorí rozvíjate svojimi darmi, danosťami od Pána Boha všetko, čo je v našej kultúre, umení a zvykoch dobré, krásne a hodnotné…
  A aby som to zhrnul:
 • ktorí sa snažíte žiť podľa nového prikázania LÁSKY PÁNA JEŽIŠA, a všade, kde ste, byť dobrými ľuďmi a kresťanmi (ako hovorieval sv. don Bosco)

Chcem vás poprosiť úprimne aj ja o odpustenie zla, ktoré som aj ja ako kňaz – hriešnik urobil medzi vami a vyjadrujem aj ja vám svoje odpustenie a požehnanie…!!!

Končím výrokom z Júdovho listu (vv 24 – 25):
„Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veleba, vďaka a moc pred všetkými vekmi i teraz, i po všetky veky“.