K starému i Novému roku…

Všetkých  vás  pozdravujem!

Rád by som sa vám všetkým prihovoril najprv  niekoľkými  vetami  povzbudenia … 
a  na  konci  aj  údajmi  štatistiky za  minulý rok 2020…

Snažíme sa  ĎAKOVAŤ  TROJJEDINÉMU  PÁNU  BOHU  každý  deň!        
Tentokrát sme POĎAKOVANIE na konci kalendárneho roka 2020 urobili vo svojich rodinách  spoločne  alebo  individuálne, vedomí si toho, že On neprebýva len v chrámoch zhotovených  ľudskou  rukou, ale možno sa mu klaňať v Duchu a pravde na každom mieste, podľa Pánových slov aj vo svojej  izbe. A ĎAKOVAŤ mu na konci tak nezvyčajného roka to robíme aj preto, že nám stále dáva milosť uveriť v Jeho LÁSKU a vidieť ju „ v dobrom i v zlom“. Život zostáva tvrdým bojom  aj  keď  si to  niekedy  vôbec  neuvedomujeme.  Ako  nám  táto  skutočnosť „životného  boja“ teraz vychádza až  „šokujúco“ do popredia, tak nech nám rovnako vychádza pred duchovný zrak  On  sám  ako  EMANUEL – BOH  S  NAMI!

To, že PÁN JEŽIŠ prišiel pre každého človeka, pre každého z nás, mi bude pripomínať tohtoročná vianočná pošta, ktorú som si našiel v poštovej schránke. V obálke bola pošta pre Ježiška  s  detskými  kresbičkami.  A  na jednom z nich je veta malej Nelky:  Ahoj Ježiško, Mária, Boh… toto som ja Nelka. Chcela tak detským spôsobom pritiahnuť Jeho pozornosť práve na seba… Ešte sa mi nestalo, že  by som si na  Štedrý  deň  v  schránke  našiel  takúto poštu.   PÁN  BOH  NAOZAJ  NAJLEPŠIE  pozná  osobnú  adresu  každého  človeka  a  navštevuje  ho  „svojou  originálnou  poštou“.

Počúvame a čítame možno viac ako inokedy  a  povzbudzujú   nás  aj  myšlienky  pápeža  Františka.  Povzbudzujú  nás  rovnako aj  skutky všetkých „ hrdinov “ v prvej línii boja s pandémiou! 

Z radostnej zvesti EVANJELIA nás povzbudila v týchto dňoch aj prorokyňa Anna. Evanjelista Lukáš v krátkom popise o jej živote uvádza LEN, že z chrámu nevychádzala a slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Pre nepriaznivé okolnosti Nového roka 2021 nemôžeme vychádzať z domu ani my, ale môžeme slúžiť PÁNU BOHU pôstom a modlitbami asi ako nikdy predtým. A prepletať ich skutkami aj v obmedzenom priestore.

Myslím na vás všetkých, zverených do mojej duchovnej starostlivosti (veriacich i neveriacich) a zvolávam na Vás modlitbami a žehnaním každý deň: BOŽIU OCHRANU, BOŽÍ POKOJ  A  MILOSŤ  ODOVZDANOSTI do Božej vôle. 
Ako každý kňaz, mávam za vás každú nedeľu a „prikázaný“ sviatok sv. omšu, pri ktorej myslím nielen na veriacich, ale na všetkých  žijúcich na území našej farnosti. O 21:00 sa modlíme „jeden za druhého“ jeden „ZDRAVAS“ k Panne Márii (za mŕtvych i živých našej farnosti, i za toho, ktorí z nás najbližšie odíde do večnosti).

Nech PÁN BOH AJ NA PRÍHOVOR PANNY MÁRIE osobitne ochraňuje a uschopňuje v službe všetkých v „prvej línii“ a NECH SA DÁ SPOLU S ŇOU POCÍTIŤ všetkým – chorým i zdravým!

A  nás v „druhej línii“ NECH OSVECUJE, VEDIE a USCHOPŇUJE SVOJÍM DUCHOM ako sa stávať nástrojom Jeho LÁSKY TU A TERAZ A TAM, KDE VŠADE BUDEME (hoci navonok „LEN“ niekoľkokrát v rade na testovaní, či  „LEN“ cez telefón, internet, alebo „LEN“ na  chvíľu  na  ulici, v  obchode, či „cez plot“…).

Budeme … ba  už  sme  „covidová  generácia“.

 Generácia, ktorá  to  prežívala, a  ak  PÁN  BOH  DÁ, aj  prežije…

ZÁKLADNÉ ÚDAJE ŠTATISTIKY za minulý rok 2020 :

KRSTY: celkovo 35 (z toho v Janíkovciach 26: 14 chlapcov a 12 dievčat. V Čechynciach 9: 4 chlapci a 5 dievčat)

SOBÁŠE: celkovo 7 (z toho v Janíkovciach 3 a v Čechynciach 4)

SV. PRIJÍMANIE: bolo len tu v Janíkovciach – 6 detí (5 chlapcov a jedno dievča)

POHREBY: celkovo 31 (z toho v Janíkovciach 17: 6 mužov a 11 žien. V Čechynciach 14: 7 mužov a 7 žien)

POČET ŽIAKOV prihlásených v našej farnosti na vyučovanie náboženstva je celkovo v tomto školskom roku v dvoch školách: 47

Na farskom účte je k 7. 1. 2021 suma: 2 865,93 €

ĎAKUJEM VŠETKÝM, ktorí prispeli duchovnými i materiálnymi dobrami. PÁN BOH ODMEŇ !!!

MOJE OSOBITNÉ POĎAKOVANIE PATRÍ VŠETKÝM MOJIM BLÍZKYM SPOLUPRACOVNÍKOM, ktorí si ochotne nachádzajú čas a dávajú svoje sily do duchovného i hmotného zveľaďovania našej farnosti !!!

PROSÍM: sledujte našu farskú web stránku (farnostjanikovce.sk) nielen kvôli oznamom, ale aj osobitnú kolónku: „KRONIKA UDALOSTÍ“. Tu priebežne dopĺňam a aktualizujem informácie pre Vás, lebo všetko sa nedá hovoriť v rámci oznamov a tu môžem napísať podrobnejšie o prácach, či plánoch a pridať k nim fotografie, zmluvy, alebo cenové ponuky.
Veriacim v Čechynciach som napísal článok do obecného časopisu, aby som bol ešte o čosi konkrétnejší aj vzhľadom na nich. Nakoniec zostáva aj tak pre všetkých farníkov našej farnosti smerodajné získavať informácie v prvom rade z farskej stránky.

  • NEUSTÁLE PLATÍ:
  • kto sa potrebuje na niečo spýtať
  • k duchovnému zaopatrovaniu chorých – zomierajúcich svätými sviatosťami ň
  • ohľadom krstov, pohrebov, sobášov

… nech využíva tieto možnosti komunikácie so mnou:

0911 510 851 (aj smsky)
farský email: janikovce@nrb.sk

S vďačnosťou aj za modlitby, aj inú pomoc…
váš duchovný otec Dušan
NITRA – JANÍKOVCE 7.1. 2021