Kronika udalostí a plány do budúcna…

2021

18. január
Štatistika za rok 2020 a poďakovanie

14. január
LIKVIDÁCIA AZBESTOVEJ KRYTINY
Po konzervovaní „pamiatkovej“ omietky na povale kostola, skôr, ako sa dostaneme k výmene terajšej plechovej strechy a k obnoveniu aj nosných strešných trámov, podľa postupu, ktorý nám napísali z Krajského Pamiatkového Úradu v Nitre, musíme teraz nechať zlikvidovať starú azbestovú krytinu. Na túto likvidáciu azbestovej krytiny musí byť firma, ktorá to robí na základe všetkých dovolení od úradov. Firma ELLIO s.r.o. poslala túto cenovú ponuku, ktorú si môžete pozrieť tu.

Zdokumentovanie zvonov

Ohlásil sa jeden pán, ktorý sa zaoberá problematikou zvonov. Chce ich podrobnejšie zdokumentovať, k čomu poslal i nasledujúci text.

YouTube: Matthew’s bells

Ponuka na založenie farskej charity

Dostal som od p. Ing. Juraja Baráta (riaditeľa diecéznej Charity v Nitre) návrh založiť v našej farnosti  tzv. „Farskú Charitu„. V prílohe, ktorú si môžete prečítať je úryvok z manuálu pre farské charity, ktorý by sa mal tento rok vydať. Chcem vám všetkým dať už teraz možnosť nad tým pouvažovať…

Návrhy nových priestorov pred farským úradom

Momentálne čakáme na definitívne schválenie projektu naším Mestským Úradom („stavebné povolenie“), na základe ktorého dostaneme aj povolenie vypíliť stromy pred farskou budovou.
Spracujeme a podáme žiadosť na vypílenie aj niektorých stromov pri kostole. Takto – radšej  preventívne –  chceme vzhľadom na silný vietor v našej mestskej časti riešiť aj ochranu kostola (musíme zároveň urobiť aj nové poistenie kostola).

A-6

Obrázok 1 z 12

2020

28. december

dokončenie inštalácie nového poloautomatického ovládania zvonov p. Kopeckým z Cabaja (podnikateľ: montáž, oprava, údržba elektrických zariadení). To znamenalo aj správne nastavenie úderov každého zo zvonov, aby udierali všetky tri „počuteľne“ a teda aj harmonicky. V prílohe si môžete prečítať manuál na ich ovládanie, ale pre vás konkrétne je v ňom informácia kedy a akým spôsobom sa bude po novom zvoniť. Zatiaľ ide o zmenu času a spôsobu zvonenia zosnulým (doobeda a poobede) a nebude sa už zvoniť počas pozdvihovania.
Ak by sa ukázalo časom ešte niečo doplniť, musel by sa doobjednať nový modul na konkrétnu funkciu. Hodiny ovládania zvonov sú riadené cez satelit…
Príloha:Manuál na ovládanie zvonov

11. december
oficiálne uzatvorenie, resp. prebratie reštaurovanej omietky na povale farského kostola (reštaurátorskej firme s hore uvedenými zodpovednými bola vyplatená čiastka 1 680 eur). Tým, že sa reštaurovaná omietka zabezpečila proti poškodeniu – ako to doporučil pamiatkový úrad – môžeme postúpiť v prácach obnovy ďalej. Objedná sa firma na vyčistenie azbestovej krytiny, ktorá je tam popadaná na klenbách ešte z pôvodnej starej strechy. Následne bude nasledovať brigáda, pri ktorej by sme mali pred celkovou rekonštrukciou strechy urobiť základné vyčistenie celej povaly kostola. Dokument „Cenová ponuka„.

Aktuálne fotografie z povaly kostola

SAVE_20210102_211834

Obrázok 1 z 7

Na snímkach vidíte na reštaurovanej omietke ochrannú fóliu, ktorá tam bude dočasne a ktorá ju má chrániť od prachu a poškodenia, keď sa tam bude robiť poriadok resp. strecha.

5. november
Mgr. art. Ján Hromada, ArtD. realizoval v kostole na hlavnom oltárnom obraze reštaurátorský výskum. Na obraze je vidieť niekoľko sond do maľby v rôznych častiach obrazu. V správe Krajského Pamiatkového Úradu je detailnejší popis čo všetko sa má v rámci reštaurátorského výskumu urobiť. Tento výskum sa musí urobiť a až potom možno pristúpiť k reštaurovaniu celého obrazu (vrátane rámu obrazu …v ateliéry, kde bude plátno obrazu dočasne premiestnené). Aj keď je celý farský kostol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, tak sú ešte osobitne aj v jeho vnútri vyhlásené niektoré predmety za kultúrnu pamiatku, k čomu patrí aj hlavný oltárny obraz sv. Petra a Pavla. Nás môže tešiť to, že obidvaja títo reštaurátori renovovali Bansko – Štavnickú kalváriu (UNESCO pamiatku) i Piaristický kostol tu v Nitre do terajšej aktuálnej podoby.

3. september
začiatok reštauračných prác omietky na povale kostola pod vedením Mgr. art. Jána Hromadu, ArtD. a realizovaním jeho kolegu p. Kravca z Branča. Ide aj o čistenie klenutej klenby v rohoch, kde sa napájajú bočné múry kostola (prach a murivo) a následná injektáž (spevnenie) vzácnej zachovalej omietky z bývalého kostola, ktorého pôvodné múry pred vyhorením siahali vyššie oproti dnešnému stavu.

23. a 24. júl
Zlátenie písmen tabuliek na Lurdskej jaskyni (pri 50. výročí jej postavenia – r. 1970).

19. júl
Požehnanie novej sochy Fatimskej Panny Márie na konci sv. omše 11:15 a o 16:00 jej umiestnenie do kaplnky pri cyklotrase na pahorku medzi Janíkovcami a Čechyncami, pri dube.

14. júl
Nasadenie nových žalúziových okien na vežu kostola v Janíkovciach (tzv. zvukozvody).

Dohoda k delimitačnému protokolu uzatvorenému 27.4.2020

Potvrdenie o právnej subjektivite farnosti

Alternatívy rozdelenia farskej záhrady

2019

Štatistika za rok 2019 a poďakovanie

Požehnanie domu smútku

Brigáda pri dube

Milión detí sa modlí ruženec

brigáda pri cyklotrase

Hodová slávnosť

2017

1. marec
bol vykonaný orientačný georadarový prieskum podlahy Kostola svätého Petra a Pavla. V krypte bol vykonaný overovací prieskum pomocou vŕtanej sondy a videokamery.

2001

31. január
Dekrét pre našu farnosť, ktorý určuje celodennú poklonu oltárnej sviatosti na 19. februára.